Home » Krõll

Krõll

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll avas uksed 1979 a. kevadel. Lasteaiale andis nime lastekirjanik Ellen Niit, kelle rõõmsameelne, vallatusi täis Krõll kõigile kohe meeldima hakkas.

Kilingi-Nõmme Lasteaed “Krõll” on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsust.

MEIE LASTEAED:

    • on loodud lapse jaoks;
    • on koht, kus lapsel on hea olla;
    • on toetav ja abistav peredele.

Lasteaias on 1 sõimerühm (kuni 3 aastased) ja lasteaiarühmad (3 – 7 aastased), sealhulgas üks liitrühm (2 – 7 aastased).

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

Tunnuslause

Hipp-hopp, hipp-hopp, Krõlli laps on tipp-topp!

Missioon ehk nägu

Oleme professionaalse personaliga kvaliteetset alusharidust pakkuv lasteaed, kes toetab perekonda lapse igakülgsel arendamisel.

Visioon ehk tegu

Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll on terved, rõõmsameelsed ja sotsiaalselt toimetulevad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ning teotahteline ja edumeelne personal.

Väärtused

1.Tervislikud eluviisid
Tervislike eluviiside kujundamine lastel ja personalil.

2.Lapsest lähtuv õppekasvatus
Lapse vajaduste, huvide ja individuaalsete erinevustega arvestamine.

3.Traditsioonide hoidmine
Lasteaia traditsioonide jätkamine ja arendamine.

4.Turvalisus
Tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise lapsesõbraliku keskkonna.

5.Koostöötahteline meeskond
Usaldusel ja vastutusel põhinev koostöö kõikidel tasanditel.