Home » Kodukord

Kodukord

mees§ 1 Üldsätted

 1. Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll on avatud tööpäevadel 07.00 – 18.00. Valverühm on avatud tööpäevadel 18.00 – 18.30
 2. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud arvestades laste ealisi vajadusi.
 3. Rühmade õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lasteaia õppekavast, rühmade aasta ja nädala tegevuskavast.
 4. Lapsevanemal (edaspidi vanemal) on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppe- ja tegevuskavaga, rühma aasta ja nädala tegevuskavadega. Õppekava on vanemale kättesaadav kodulehel, paberkandjal rühmas ja infosüsteemis ELIIS.
 5. Vanemal on õigus ja võimalus avalduste ja ettepanekutega kirjalikult pöörduda lasteaia direktori või hoolekogu poole.
 6. Vanemal on õigus saada igapäevast teavet kõikidelt õpetajatelt, kes lapsega tegelevad.

§ 2 Lasteaeda tulek ja lasteaiast lahkumine

 1. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid tervitades.
 2. Vanem, hommikul lapsega lasteaeda tulles, varub aega, et saata oma laps rühma ja anda ta isiklikult õpetaja hoole alla. Ka lapsele järele tulles, varub vanem aega, et vestelda õpetajaga päevatoimetustest ning lugeda uut informatsiooni rühmastendil.
 3. Vanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja ära viia järgides päevakava. Lapsed kes söövad hommikusööki peavad olema kohal hiljemalt 8.30, kes hommikusööki ei söö, hiljemalt kell 9.00. Hilinemise või puudumise korral teatada infosüsteemi ELIIS kaudu, hiljemalt kell 9.00.
 4. Vanem tuleb lapsele järgi arvestusega, et töö rühmades lõpetatakse kell 18.00. Kell 18.00 – 18.30 töötab valverühm.
 5. Kui vanem ei ole lapsele järele tulnud või erakorralisest hilinemisest teatanud, helistab lasteaia töötaja alates kell 18.30 vanemale. Ühenduse puudumisel on luba õpetajal laps enda koju viia kell 18.45 (õpetaja teavitab direktorit). Vanema Korduva hilinemise korral lapsele järeletulekul on direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.
 6. Lapse lasteaeda tulekul on vanem kohustatud lapse õpetajale isiklikult üle andma, olles eelnevalt lapse lasteaiapäevaks ette valmistanud (lahti riietanud, korrastanud välimuse, loonud lapsele rõõmsa meeleolu jne.).
 7. Kojuminekuks peab vanem oma lapsele isiklikult järele tulema. Juhul, kui see ei ole võimalik, teavitab vanem õpetajat. Vanema poolt valitud isikute nimekiri lisatakse infosüsteemi ELIIS.
 8. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
  • 1. lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus
  • 2. alaealisele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku nõusolekut

§ 3 Lapse tervislik seisund

 1. Vanem ei too lasteaeda haigestunud last. Kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes iga ilmaga (arvestades tervisekaitsenõudeid).
 2. Lasteaed ei tegele laste raviga ega järelraviga, vajadusel osutab üksnes esmaabi. Rühma õpetajal on seadusega keelatud anda lasteaias lastele ravimeid (v.a esmaabi), ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta.
 3. Juhul, kui õpetajal tekib last vastuvõttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt lisateavet ja soovitada perearstiga konsulteerimist.
 4. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt vanemale, kes organiseerib lapsele järele tuleku.
 5. Vanem on kohustatud teavitama lasteaeda, kui laps on haigestunud või põeb nakkushaigust.

§ 4 Allergiliste laste või muu toitumishäiretega laste toitlustamise kord

 1. Lapse vastuvõtmisel lasteaeda informeerib vanem või seaduslik eestkostja direktorit ja rühmaõpetajaid kirjalikult lapse võimalike toiduallergiate suhtes ning kinnitab lapsele keelatud toiduainete nimekirja oma allkirjaga.
 2. Lapsele keelatud toiduainete nimekirja muutumisel kirjutab vanem uue avalduse.
 3. Lapse toitlustamine korraldatakse koostöös vanema ja lasteaia kokkadega, arvestades sealjuures arsti või toitumisspetsialisti soovitusi ning lasteaia võimalusi.
 4. Rühma meeskonna iga liige peab omama teavet terviseseisundist tulenevatel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamise kohta (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
 5. Vanem teavitab rühma õpetajat/õpetaja abi lapse puudumisest ja lapse naasmisest lasteaeda hiljemalt eelneval tööpäeval, et korraldada eritoidu valmistamine järgmisel päeval.
 6. Vanemal on võimalus tutvuda nädala menüüga lasteaia kodulehel, infosüsteemis ELIIS ja rühma stendil.
 7. Eriti raskete allergiajuhtude ja toidutalumatuse ja/või terviseseisundist tulenevate eritingimuste puhul toob vanem toidu kodust kaasa, arvestab ning vastutab kaasa pandud toidu tervisekaitsenõuetele vastavuse eest.

§ 5 Lasteaiaga seonduvate kulude tasumine lapsevanema poolt

 1. Vanemate poolt kaetava osa määr on määratud ja kinnitatud Saarde Vallavolikogu määrusega 28.11.2018 nr 34
 2. Lapse puudumisel lasteaiast tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast Saarde Vallavalitsuse määrus 8.04.2014 nr 2-1.1/2
 3. Kui laps puudub lasteaiast kindlal nädalapäeval vanema avalduse alusel, mis on esitatud infosüsteemi ELIIS vähemalt nädal aega enne puudumise päeva, siis arvestatakse toidukulud alates esimesest puudumise päevast maha.
 4. Toidukordade muutmise avaldus esitada hiljemalt 25ndaks kuupäevaks, mis jõustub järgmise kuu esimesest päevast.
 5. Lasteaed väljastab iga kuu 10. kuupäevaks vanemale arve, kus on arvestatud eeloleva kuu toiduraha ja õppetasu maksumus, ettemaks ja võlgnevus kokku. Arved saadetakse vanema e-mailile. Lasteaial on õigus arvet edastada ka muude kanalite kaudu (nt facebook kontolt, sõnumiga telefonile).
 6. Vanemal on kohustus arvel märgitud summa tasuda käesoleva kuu 25. kuupäevaks. Tasumisvõimalused:
  • 1. ülekandega Saarde Vallavalitsuse pangaarvele;
  • 2. sularahas Saarde Vallavalitsuse raamatupidamises;
  • 3. sularahas, 10.-16. kuupäevani, lasteaia raamatupidamises.
 7. Lasteaiatasu tasumisel ülekandega tuleb arve selgitusse märkida arve number.
 8. Juhul, kui vanem ei ole lasteaia tasu tasunud kahe kuu jooksul, on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.

§ 6 Lapse riietus

 1. Vanem varustab lapse, lasteaias oleku ajaks, vajalike, mugavate, puhaste, tervete, ilmastikule ja lapse kasvule vastavate toa- ja õueriietega ning –jalanõudega, mis on märgistatud.
 2. Riided ning jalanõud peavad olema kergesti selga/jalga pandavad, lihtsate kinnitustega.
 3. Vanem kontrollib regulaarselt, et lapse toa-, õueriided ja -jalanõud oleksid terved, korralikult suletavad (korras lukud, trukid jms.), puhtad ning lapse kasvule vastavad.
 4. Õpetajad ei vastuta lapse toa-, ja õueriiete ning jalanõude esteetilise välimuse eest.
 5. Parim riietus lasteaias mängimiseks on see, mille määrdumisel, katki minekul jms. ei karda laps vanema käest riielda saada.
 6. Sõrmkindaid võib kanda laps, kes oskab iseseisvalt neid kätte panna (sõimeealistel ainult labakinnas)
 7. Lasteaias peavad lapsel kindlasti olema:
  • 1. vahetusjalanõud (tagant kinni olevad)
  • 2. puhas vahetuspesu (pesu, sokid või sukkpüksid, pluus, seelik või püksid)
  • 3. õhku läbilaskvad magamisriided ja riidest kott
  • 4. kamm, vajadusel juukseklambrid ja patsikummid
  • 5. pabertaskurätikud
  • 6. võimlemisriided (sportpüksid-pluus) riidest koti sees ja vajadusel pidursokid
  • 7. suveperioodil on õuesoleku ajaks vajalik peakate ja isiklik veepudel
  • 8. porise ilma korral vastavad jalanõud
  • 9. õueriietus vastavalt ilmale
  • 10. laste õueriietuses ei tohi olla pikki paelu ja salle.

§ 7 Koostöö

 1. Lapse arengut soodustab turvatunne, meeldiv keskkond, koostöö vanemate ning lasteaiatöötajate vahel. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, sest lapsele meeldib, kui ema-isa, õed-vennad tema tegemiste vastu huvi tunnevad ja teda innustavad.
 2. Lasteaiaelu kajastav info asub lasteaia stendidel, koduleheküljel (www.lasteaedkroll.ee), infosüsteemis ELIIS ja facebookis.
 3. Vanem vastutab, et lasteaial on vanema korrektsed kontaktandmed.
 4. Sünnipäevade tähistamiseks on lubatud rühmakaaslasi maiustustega või puuviljadega kostitada.
 5. Koduseid mänguasju võivad lapsed lasteaeda kaasa võtta üksnes kokkuleppel rühma õpetajatega ning arvestades rühma sisekorda.
 6. Lasteaed ei vastuta lapse koduste mänguasjade kadumise või katki minemise eest.
 7. Jalgratta, kelgu jm vahendid võib lasteaeda jätta omal vastutusel, lasteaed ei vastuta võimalike ebameeldivuste puhul.
 8. Lasteaia territooriumil jalg- ja tõukerattaga sõit ilma kaitsevahendita pole lubatud.
 9. Rühmaprobleemi korral pöörduda esmalt rühmaõpetaja poole
 10. Vanemal on õigus pöörduda lasteaiaõpetajate, juhtkonna või lasteaiast valitud hoolekogu liikmete poole abi ja nõu saamiseks.
 11. Vanemal on õigus teha ettepanekuid hoolekogule laste arenguks vajalike tingimuste parendamiseks, aidates ise kaasa.
 12. Vanemal on õigus tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.