Home » Kodukord

Kodukord

mees§ 1 ܜldsätted

1. Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll on avatud 07.00 – 18.00.
2. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud mees arvestades laste ealisi vajadusi.
3. Rühmade õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lasteaia õppekavast, rühmade aasta ja nädala tegevuskavast.
4. Lapsevanemal on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppe- ja tegevuskavaga, rühma aasta ja nädala tegevuskavadega.
5. Lapsevanemal on õigus ja võimalus avalduste ja ettepanekutega kirjalikult pöörduda lasteaia direktori või hoolekogu poole.
6. Lapsevanemal on õigus saada igapäevast teavet kõikidelt õpetajatelt, kes lapsega tegelevad.

§ 2 Lasteaeda tulek ja lasteaiast lahkumine

1. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid tervitades.
2. Lapsevanem, hommikul lapsega lasteaeda tulles, varub aega, et saata oma laps rühma ja anda ta isiklikult õpetaja hoole alla. Ka lapsele järele tulles, varub lapsevanem aega, et vestelda õpetajaga päevatoimetustest ning lugeda uut informatsiooni rühmastendil.
3. Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja ära viia talle sobival ajal, järgides päevakava. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Ootame lapsi lasteaeda enne kella 09.00. Erandjuhud (arstil käimine jt) leppida rühmas õpetajaga kokku.
4. Lapsevanem tuleb lapsele järgi arvestusega, et maja suletakse 18.00
5. Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud või erakorralisest hilinemisest rühmaõpetajat teavitanud, võib rühmaõpetaja alates kell 18.15 lapsevanemale helistada. Ühenduse puudumisel on luba õpetajal laps alates kell 18.45 enese koju viia (õpetaja teavitab direktorit). Korduva hilinemise korral on lasteaia direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.
6. Lapse lasteaeda tulekul on vanem kohustatud lapse õpetajale isiklikult üle andma, olles eelnevalt lapse lasteaiapäevaks ette valmistanud (lahti riietanud, korrastanud välimuse, loonud lapsele rõõmsa meeleolu jne.).
7. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud.
8. Kojuminekuks peab lapsevanem oma lapsele isiklikult järele tulema. Juhul, kui see ei ole võimalik, teavitab lapsevanem õpetajat sellest, kes lapsele järele tuleb, kirjalikult lisades ka isiku nime.
9. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
9.1. lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus
9.2. alaealisele
9.3. lapsele järele tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi lapsevanem
10. Lapse puudumisel lasteaiast tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast.
11. Kui laps puudub lasteaiast kindlal nädalapäeval lapsevanema avalduse alusel, mis on esitatud direktorile vähemalt nädal aega enne puudumise päeva, siis arvestatakse toidukulud alates esimesest puudumise päevast.

§ 3 Lapse tervislik seisund

1. Lapsevanem ei too lasteaeda haigestunud last, sest kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes. Laste õuesoleku ajal toimub ruumide koristus ja tuulutamine.
2. Lasteaed ei tegele laste raviga ega järelraviga, vajadusel osutab üksnes esmaabi. Rühma õpetajal on seadusega keelatud anda lasteaias lastele ravimeid (v.a esmaabi), ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta.
3. Juhul, kui õpetajal tekib last vastuvõttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles osas lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastu võtmisest.
4. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt lapsevanemale, kes organiseerib lapsele järele tuleku.
5. Lapsevanem on kohustatud teavitama lasteaeda, kui laps põeb nakkushaigust.
6. Lapsevanem teavitab lasteaia personali lapsel esinevatest allergiatest ja haigusnähtudest, mis võivad takistada lapse hakkamasaamist lasteaias.

§ 4 Lasteaiaga seonduvate kulude tasumine lapsevanema poolt

1. Lapsevanema poolt tasustatav lasteaiamaks koosneb õppevahendite tasust ning toidurahast, mis on lasteaia hoolekogu poolt kinnitatud. Maksumäärad on leitavad lasteaia koduleheküljel.
2. Lasteaed väljastab iga kuu 10. kuupäevaks lapsevanemale maksuteate, kus on arvestatud eeloleva kuu toiduraha ja õppetasu maksumus, ettemaks ja võlgnevus kokku. Oma e-maili aadressi lasteaia raamatupidamisse teatanud lapsevanemal on õigus saada maksuteade e-posti teel.
3. Lapsevanemal on kohustus maksuteatel märgitud summa tasuda käesoleva kuu 25. kuupäevaks. Tasumisvõimalused:
3.1. Ülekandega Saarde Vallavalitsuse pangaarvele;
3.2. Sularahas Saarde Vallavalitsuse raamatupidamises;
3.3. Sularahas, 10.-16. kuupäevani, lasteaia raamatupidamises.
4. Lasteaiatasu tasumisel ülekandega tuleb arve selgitusse märkida lapse nimi.
5. Juhul, kui lapsevanem ei ole lasteaia tasu tasunud kahe kuu jooksul, on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.

§ 5 Lapse riietus

1. Lapsevanem varustab lapse, lasteaias oleku ajaks, vajalike, mugavate, puhaste, tervete, ilmastikule ja lapse kasvule vastavate toa- ja õueriietega ning jalanõudega, ning märgistab
2. Riided ning jalanõud peavad olema kergesti selga/jalga pandavad, lihtsate kinnitustega.
3. Lapsevanem kontrollib regulaarselt, et lapse toa-, õueriided ja -jalanõud oleksid terved, korralikult suletavad (korras lukud, trukid jms.), puhtad ning lapse kasvule vastavad.
4. Õpetajad ei vastuta lapse toa-, ja õueriiete ning jalanõude esteetilise välimuse eest.
5. Parim riietus lasteaias mängimiseks on see, mille määrdumisel, katki minekul jms. ei karda laps lapsevanema käest riielda saada.
6. Sõrmkindaid ja varvassokke võib kanda laps, kes oskab iseseisvalt neid kätte/jalga panna (sõimeealistel ainult labakinnas)
7. Lasteaias peavad lapsel kindlasti olema:
7.1. vahetusjalanõud (tagant kinni olevad)
7.2. puhas vahetuspesu (pesu, sokid või sukkpüksid, pluus, seelik või püksid)
7.3. õhku läbilaskvad magamisriided
7.4. kamm, vajadusel juukseklambrid ja patsikummid
7.5. taskurätikud või pabertaskurätikud
7.6. võimlemisriided (sportpüksid-pluus) riidest koti sees ja vajadusel pidursokid
7.7. suveperioodil on õuesoleku ajaks vajalik peakate
7.8. porise ilma korral kummikud
7.9. õueriietus vastavalt ilmale
7.10. laste õueriietuses ei tohi olla pikki paelu ja salle.

§ 6 Koostöö

1. Lapse arengut soodustab turvatunne, meeldiv keskkond, koostöö lastevanemate ning lasteaiatöötajate vahel. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, sest lapsele meeldib, kui ema-isa; õed-vennad tema tegemiste vastu huvi tunnevad ja teda innustavad.
2. Lasteaiaelu kajastav info asub lasteaia stendidel, koduleheküljel (www.lasteaedkroll.ee).
3. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat, kui tema mobiil-, töö- või koduse telefoni number muutub.
4. Sünnipäevade tähistamiseks on lubatud rühmakaaslasi maiustustega kostitada.
5. Koduseid mänguasju võivad lapsed lasteaeda kaasa võtta üksnes kokkuleppel rühma õpetajatega ning arvestades rühma sisekorda.
6. Reeglina võtab laps lasteaeda kaasa üks kuni kaks mänguasja, mida ta on nõus ka jagama teiste lastega.
7. Õpetajad ei vastuta lapse koduste mänguasjade kadumise või katki minemise eest.
8. Jalgratta kaasa võtmisel lasteaeda on kohustuslik kaasa tuua ka kiiver.
9. Jalgrattaga sõites peab lapsel peas olema jalgratturi kiiver.
10. Lasteaia territooriumil jalgrattaga sõit ilma kaitsevahendita pole lubatud.
11. Jalgratta võib lasteaeda jätta omal vastutusel, lasteaed ei vastuta võimalike ebameeldivuste puhul.
12. Rühmaprobleemi korral pöörduda esmalt rühmaõpetaja poole
13. Lapsevanemal on õigus pöörduda lasteaiaõpetajate, juhtkonna või lasteaiast valitud hoolekogu liikmete poole abi ja nõu saamiseks.
14. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid pedagoogidele, lasteaia juhtkonnale ja hoolekogule laste arenguks vajalike tingimuste loomiseks, aidates ise kaasa nende kujunemisele.
15. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.