Home » Tegevuskava

Tegevuskava

saardeKilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse mitmekülgne areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 • Terviklik ja positiivne minapilt;
 • Ümbritseva keskkonna mõismine;
 • Eetiline käitumine;
 • Algatusvõime;
 • Esmased tööharjumused;
 • Kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
 • Arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteaias Krõll toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.
Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. Lasteaed Krõll õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi ning koolivalmiduskaarti.

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini, mil viiakse läbi õpetaja poolt kavandatud õppetegevusi. Aktiivõppe periood on lasteaias 01. septembrist kuni 31. maini. Kusjuures september on planeeritud laste kohanemiseks rühmas ja õpitu kordamiseks, suvekuud aga omandatud teadmiste – oskuste kinnistamiseks, mil toimub põhiliselt õuesõpe. Haridusministri poolt kinnitatud riiklikel koolivaheaegadel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakava koosneb tegevustest, mis soodustavad sisseelamist kooliellu.

2022/2023 Aasta eesmärk

 • Krõll kasutab aktiivselt ja teadlikult õueala, kui õpi- ja mänguruumi (õuesõpe ja terviseedendus).
 • Erinevuste sallivus, hoolivus, teiste mõistmine, kiusamisest vaba temaatika.

Päevakava

07.00   avatakse lasteaed

07.00   laste vastuvõtt

individuaalne töö lastega
õppe- ja loovmängud
vabategevus
info lastevanematega

08.30    hommikusöök
09.10    planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

õues viibimine (mängud, vaatlused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus)

12.30           lõunasöök
13.00-15.00 päevane puhkeaeg

15.15          vabategevus, huviringid
16.00          õhtuoode
16.30          vabad mängud toas või õues

individuaalne töö lastega
info lastevanematega
laste kojusaatmine

18.00      valverühm

18. 30     suletakse lasteaed

Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja ära viia talle sobival ajal, järgides päevakava. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel.

Ootame lapsi lasteaeda enne kella 09.00, kuna 09.10 algavad õppetegevused. Erandjuhud (arstil käimine jt) leppida rühmas õpetajaga kokku.

Saal

Õppetegevused saalis

Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
LIIKUMIS-

TEGEVUS

PÄRIMUSPESAKE (PP)

MUUSIKALINE-TEGEVUS LIIKUMIS-

TEGEVUS

PÄRIMUSPESAKE (PP)

KANNEL (K)

MUUSIKALINE-TEGEVUS RÜTMIKA/

TANTSULINE TEGEVUS

09.05 Tibupojad Tibupojad Tibupojad Tibupojad
09.25 Sipsikud (väiksed) Sipsikud (väiksed) Sipsikud (väiksed) Sipsikud (väiksed) Lepatriinud
09.40 Sipsikud (suured) Sipsikud (suured) Sipsikud (suured) Sipsikud (suured) Mesimummud
10.05 Kiisud Kiisud Kiisud Kiisud Siilikesed
10.30 Lepatriinud Lepatriinud Lepatriinud Lepatriinud Sipsikud
11.00 Siilikesed Siilikesed Siilikesed Siilikesed
12.00 Mesimummud Mesimummud Mesimummud Mesimummud
15.15 Siilikesed (PP) Sipsikud (PP)
16.10 Siilikesed (K)

Lapsevanema soovil ning finantseerimisel on võimalik osa võtta:Huviringid

 • huviringidest
 • teatrite etendustest. Etenduse vaatama minemine on vabatahtlik. Lapsed, kes etendust vaatama ei lähe, on õpetaja abiga rühmas.
Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
15.15 Inglise keel

Siilikesed

16.10 Inglise keel

Mesimummud

Kannel

Siilikesed

Nimi Tel Ring Tasu Algus
Kristiina Välja 56391766 Kandlering 8€/kuu september
Marika Evert 58387169 Inglise keel 8€/kuu oktoober

Teatrid:

Kuupäev Kellaaeg Etendus Teater Pilet
12.10 9.30 „Prügikuningriik“ Tallinna lasteteater Lepatriinu 3€
29.11 10.30 „Mart läheb Katri ja Kadri läheb Marti“ Rõõmulill 3€
19.12 9.30 „Uskumatud juhtumised päkapikumetsas“ Rõõmulill 3€
16.03 9.30 „Muinasjutt“ Tallinna lasteteater Lepatriinu 3€