Home » Krõll

Krõll

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll avas uksed 1979 a. kevadel. Lasteaiale andis nime lastekirjanik Ellen Niit, kelle rõõmsameelne, vallatusi täis Krõll kõigile kohe meeldima hakkas.

Kilingi-Nõmme Lasteaed “Krõll” on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsust.

MEIE LASTEAED:

    • on loodud lapse jaoks;
    • on koht, kus lapsel on hea olla;
    • on toetav ja abistav peredele.

Lasteaias on 1 sõimerühm (kuni 3 aastased) ja lasteaiarühmad (3 – 7 aastased).

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

Tunnuslause

Hipp-hopp, hipp-hopp, Krõlli laps on tipp-topp!

Missioon ehk nägu

Oleme professionaalse personaliga kvaliteetset alusharidust pakkuv lasteaed, kes toetab perekonda lapse igakülgsel arendamisel.

Visioon ehk tegu

Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll on terved, rõõmsameelsed ja sotsiaalselt toimetulevad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ning teotahteline ja edumeelne personal.

Väärtused

1.Tervis
Tervislike eluviiside kujundamine lastel ja personalil. Kujundame tervisliku toitumise ja hügieeni harjumusi ning füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid.

2.Individuaalsus
Märkame ja arvestame lapse individuaalsusega ja tema arengupotentsiaaliga. Personalil on loodud individuaalseks arenguks toetav ja väärtustav keskkond.

3.Traditsioonid
Lasteaial on omanäolisust kujundavad pikaajalised, sisukad ja pidevalt arenevad ning uuenevad traditsioonid.

4.Turvalisus
Tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise lapsesõbraliku keskkonna.

5.Koostöö
Usaldusel ja vastutusel põhinev tihe suhtlemine lastevanematega, üldharidusasutustega, omavalitsusega, efektiivne meeskonnatöö erinevatel tasanditel.