Home » Projektid » Tervist edendav

Tervist edendav

TEL_logo_v_rv

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll liitus Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga 2006. aasta detsembris.
ܜheks lasteaias toimuvaks tervisealaseks traditsiooniks on igakuised tervisehommikud, kus lastele näideldakse, räägitakse jms. hetkeolukorda.

Laste tervise ja arengu toetamine põhineb tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna paindlikul koostööl, liikudes meditsiiniliselt mudelilt enam sotsiaalse mudeli poole.

Lapsi ümbritsevate täiskasvanute üheks suurimaks väljakutseks ja vastutuseks on olla märkaja, hoolija ning vormija, julgustada loovat mõtlemist ja toetada lapse tervislikku arengut kogu selle paljutahulisuses. See nõuab pidevaid otsinguid, muutumist ja õppimist. Samuti on ülitähtis see vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ning areneb – kodu, lasteaed, kogukond. Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga, erinevate ametkondade ja organisatsioonide tegevusega.

Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on:

 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva, tervisliku sh mitmekesise ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
 • tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Eelkooli- ja kooliiga on inimese arenemises ja kujunemises olulised etapid, tervis aga selle edukuse eelduseks. Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lapse tervislikus arengus on lasteasutuste funktsioon väga tähtis, ja sootuks enam kui vaid ettevalmistus akadeemiliseks koolikarjääriks. Lasteaias kui kollektiivis väljenduvad selged seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps suudab mängida ja õppida, kujundada õiget enesehinnangut, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja võtab omaks positiivse tervisekäitumise alused. Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval. Ühelt poolt on haridusasutustel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt head võimalused laste tervise edendamiseks, riskikäitumise ning haiguste ennetamiseks.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.
Tervist edendava lasteaia põhimõtetega ja tegevusvaldkondade saab tutvuda põhjalikumalt siit